The Group

Photo taken Sep 10, 2018, outside Welch. From left to right: Zhiyao, Ieuan, Graeme, Hao, Naman, Pearl, Ryan (back), Wanglai (front), Kihyun, and Wenrui (Lei not shown).