The Group


Photo taken Nov 15, 2021, outside Welch. From top (left to right): Ryan, Graeme, Jiaao, Akksay, Ilgar, Ben, Hyunwoo, Sung, Jaeyoung, Wenrui, Jiefeng, Zahra, Jagan, Jiyoung, Kihyun, Mai, Eboni, Naman.


Photo Taken November 2, 2020.


Photo taken Sep 10, 2018, outside Welch. From left to right: Zhiyao, Ieuan, Graeme, Hao, Naman, Pearl, Ryan (back), Wanglai (front), Kihyun, and Wenrui (Lei not shown).